top of page
Schermafbeelding 2021-03-26 om 15.40.33.
chloé.jpg

afstudeerexpositie

scenografie

kostuumontwerp

?

ask

afstudeerexpositie

scenografie

kostuumontwerp

Hoi, ik heet Chloé en ik ben Frans.
Voordat ik naar de Toneelacademie kwam studeerde ik af in grafisch ontwerp in Parijs.

Ik wil de verhalen van mensen vertellen om hen te helpen om samen te leven. Om mezelf te helpen om met andere mensen te leven.
Ik wil iets zinvols doen en een stem geven aan degenen wie niet gehoord worden.
Ik geloof in de kracht van theater om rituelen terug te brengen in ons dagelijks leven.
Afstuderen is voor mij het balans tussen politiek en poëtisch te onderzoeken.
Als ik niet bezig met een project ben ik waarschijnlijk op reis met mijn rugzak.
Mijn andere projecten zijn te zien op mijn website: www.chloewasselindandre.com

 Hello, I’m Chloé and I'm French.
Before coming to the Toneelacademie I studied graphic design in Paris.
I want to tell people’s stories to help them to live with each other, to help myself to live with others.

I want to do something meaningful, to speak out and to give a voice to those who are usually not heard.
I believe theater can be a way to bring back rituals in our everyday life. Graduating is for me a researching the balance between political and poetic.
 
If I’m not busy with a project, I’m probably backpacking. You can have a look at my other projects here : www.chloewasselindandre.com

eindhoven.jpg

©️ Anna Sommer

Praktijkproject

Praktijkproject - En chemin

‘En Chemin’ is een collectief project over de zin om te reizen en de nood om te vluchten. 

Dit project vindt zijn oorsprong in onze collectieve visie van theater: het vertellen van verhalen en ervaringen in dialoog brengen. De thema’s van het project zijn sinds jaren al belangrijk voor ons als individu. Door de huidige corona situatie is de urgentie sterker geworden:

wij missen het om te reizen en om te vluchten is nog moeilijker geworden.

Wij zien dit project ook als een onderzoek naar het vormen van een collectief.

Wij zien alle leden als theatermakers zonder vooraf vastgestelde rollen. 

Wij hebben de voorstelling gemaakt tijdens een residentie in Turbul’. Dit is een ‘circus fabriek’ in Nïmes (FR). Turbul’ is een vereniging die deel uitmaakt van de ideologie van het volksonderwijs, een alternatieve plek die losstaand bestaat van de traditionele instituties.

Ik nodig je uit om eerst de foto's en de registratie van de voorstelling te bekijken.

Hierna zal ik het onderzoek dat tot deze voorstelling heeft geleid met je delen, eerst op mijn eentje en later met het collectief. Daarna zal ik het onderzoek dat tot deze show heeft geleid met jullie delen, eerst alleen en later met het collectief.

'En Chemin' is a collective project about the desire to travel and the need to flee.
This project finds its origin in our collective vision of theater: to tell stories and bring experiences into dialogue. The themes of the project have been important to us as individuals for years. Now, due to the COVID19 pandemic, the urgency became stronger: we miss travelling and are aware that it became even harder to flee.
Moreover, we consider this project to be an experiment into the formation of a collective.
We also consider all members of the collective as theater makers without predefined roles.
We made this play during a residency in Turbul', a 'circus factory' in Nîmes (France). Turbul' is an organisation which stands for popular education, an alternative place which exists out
of the traditional institutions.
I invite you to first have a look at the pictures and recording of the show. After that, I will share with you
the research that led to this show, first on my own and later with the collective. 

de voorstelling / the performance

Een paar weken zijn voorbij sinds het eind van het project. Ik heb eerst afstand mee genomen.

Nu kan ik er met een frisse blik terug op kijken en reflecteren op wat wij samen hebben gecreëerd.

Het belangrijkste deel was het onderzoek en niet het eindresultaat: maar het was toch belangrijk voor de meesten van ons om iets te laten zien bij het eind.

Alles kon beter zijn: het spel, het lichtontwerp, de teksten, de kostuums en het scenario.

Maar ik ben trots van wat wij in 2 weken hebben gemaakt ondanks logistieke problemen en de diversiteit van mensen in het collectief. Het is voor mij een laboratorium

vol met goede ideeën waarop wij verder kunnen werken en onderzoeken.

A few weeks have passed since the end of the project. I first distanced myself from it for a while. I am now able to look at it with a fresh look and reflect on what we have created together. 
The main focus of this project was the research process behind it rather than the performance at the end. Nevertheless, it was important for most of us to have something to show at the end.
Everything could have been better:
the acting, the light design, the text, the costumes, the scenario... 
But I am proud of what we managed to create in only 2 weeks despite all the logistic troubles and the diversity of people in the collective.
To me, it is like a laboratory filled with good ideas that we can work on and explore further.

onderzoek / research

Copy of 20201201130552 kopie.jpg
Foto%20op%2024-05-21%20om%2001_edited.jp

Daarnaast, begon ik inspiratie te verzamelen
van de Bread and Puppet Theater tot Milo Rau,
van projecten die ik zelf deed tot circus,
van protesten tot installaties...

In parallel, I started gathering inspiration
from the Bread and Puppet Theater to Milo Rau,
from projects I did myself to circus,
from protests to installations...

Dit project begon toen één van mijn docenten tegen mij zei dat ik niet met een regie student hoefde te werken voor mijn afstudeervoorstelling en dat ik mijn eigen project kon opstarten.
Ik had nooit gedacht dat in een ogenblik deze zin mogelijkheden opent.
Het gaf mij het gevoel dat ik gelegitimeerd was om mensen samen te brengen en een project als een collectief te ontwerpen. Ik heb gekozen te werken rond het thema "onderweg"
("En chemin" in het Frans). Ik heb een collectief gecomponeerd met mensen wie een verbinding met theater en met het thema hebben. Ik heb gezocht naar een residentie plek met sociale overtuigingen en naar financiële steun.

This project started when one of my teachers told me that I didn't have to join a directing student for my graduating project but that I could start my own project. I never thought about it before - suddenly this sentence opened up new opportunities and gave me a feeling of legitimacy that I could to bring people together and do a project as a collective. I decided to do work about the state of being "on the way" ("En chemin" in French).
I started to compose a collective of people who have a connection with theater but also with the theme.
I searched for a residency place that centers social convictions and placed a requests for funds.

Langzaam verscheen het collectief. Ik heb eerst contact opgenomen met vrienden wie theater of een andere vorm van storytelling hebben gestudeerd en ervaring hebben met reizen. Eén van hun heeft één van haar vriendinnen naar het collectief gebracht. Met de hulp van het Rode Kruis zijn twee personen met een vluchteling achtergrond bij het collectief aangesloten.

Slowly the collective formed, as I started to contact friends who also studied theater or other forms of storytelling and had experience with traveling. One friend even brought a friend of hers to the collective. With the help of the Red Cross, two persons with a refugee background joined the project.